Leasing

Leasingodawca (Finansujący) 

Firma prowadząca działalność w zakresie usług leasingowych, finansująca zakupy przedmiotów leasingu, a następnie przekazująca je do użytkowania osobom trzecim w zamian za okresowe płatności

Leasingobiorca (Korzystający)

Klient, który jest zainteresowany użytkowaniem przedmiotu leasingu w zamian za okresową spłatę rat leasingowych.

Dostawca

Podmiot, od którego Leasingodawca kupuje sprzęt. Zgodnie z zapisami w ogólnych warunkach umowy leasingowej, wyboru dostawcy dokonuje Leasingobiorca. 

Leasing operacyjny

- Umowa pod rygorem nieważności powinna być zawarta na piśmie

- Umowa powinna być zawarta co najmniej na okres:

* odpowiadający 40% tak zwanego normatywnego okresu amortyzacji w przypadku leasingu ruchomości bądź wartości niematerialnych i prawnych,

* 5 lat w przypadku leasingu nieruchomości, przy czym w przypadku umów leasingu zawartych przed 1 stycznia 2013 r. okres ten wynosi minimum 10 lat.

- Suma ustalonych w umowie opłat jest równa co najmniej cenie nabycia przedmiotu leasingu

- Odpisów amortyzacyjnych dokonuje Leasingodawca

- Raty leasingowe stanowią dla Leasingobiorcy koszt uzyskania przychodów

Leasing Finansowy

- Umowa pod rygorem nieważności powinna być zawarta na piśmie

- Umowa powinna być zawarta na czas oznaczony

- Rata leasingowa składa się z części kapitałowej stanowiącej spłatę wartości przedmiotu oraz części odsetkowej stanowiącej wynagrodzenie Leasingodawcy

- Suma ustalonych w umowie opłat jest równa co najmniej cenie nabycia przedmiotu leasingu

- Odpisów amortyzacyjnych dokonuje Leasingobiorca i zapis odnośnie tego wymogu powinien być umieszczony w Ogólnych Warunkach Umowy Leasingowej

- Kosztem uzyskania przychodów dla Klienta jest tylko cześć odsetkowa raty leasingowej

Czynsz inicjalny

Opłata wstępna wnoszona przez Leasingobiorcę przy zawieraniu umowy.

Czynsze leasingowe

Opłaty wnoszone co miesiąc przez Leasingobiorcę za używanie przedmiotu leasingu w trakcie trwania umowy, których wartość wyrażona jest zazwyczaj w złotówkach, ale mogą być wyrażone również w Euro lub CHF.

Depozyt gwarancyjny

Służy on zabezpieczeniu ewentualnych roszczeń leasingodawcy związanych z nienależytym wykonywaniem umowy leasingu operacyjnego przez leasingobiorcę. W przypadku braku takich okoliczności depozyt jest zwracany leasingobiorcy z chwilą rozwiązania umowy leasingowej. Wysokość depozytu jest ustalana z udziałem Leasingobiorcy przy zawieraniu umowy leasingowej. Depozyt gwarancyjny ma charakter zwrotny, nie jest dla leasingobiorcy kosztem uzyskania przychodu, a dla leasingodawcy przychodem.

Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Zapraszamy do kontaktu.

Nasze dane w zakładce "O nas"

Sprawdź swoją zdolność kredytową. 

Napisz do nas: kontakt@ofertaleasingu.pl lub wypełnij formularz w zakładce Kontakt